Student Support Information

DOJO KUN

(Hitotsu) Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Seek Perfection of Character

 

(Hitotsu) Makoto no michi o mamoru koto

Be Sincere

 

(Hitotsu) Doryoku no seishin o yashinau koto

Put maximum effort into everything you do

 

(Hitotsu) Reigi o omonzuru koto

Respect Others

 

(Hitotsu) Kekki no yuu o imashimuru koto

 Develop Self Control

Grading Levels - Belts


White Belt

10th Kyu

White - Black Stripe

9th Kyu

Yellow Belt

8th Kyu

Orange Belt

7th Kyu

Green Belt

6th Kyu

Blue Belt

5th Kyu

Purple Belt

4th Kyu

Brown Belt

3rd Kyu

Brown Belt

2nd Kyu

Brown Belt

1st Kyu

Black Belt

1st Dan and above

 

JKA Grading Syllabus Yellow 8th Kyu to Shodan 1st Dan Kuro Video

jka karate grading

 


Some helpful links

Download here for full grading Syllabus
 

8th Kyu Yellow Belt

Kata – Taikyoku Shodan

Kumite – Gohon Kumite (Jodan Jun Zuki, Chudan Jun Zuki)

7th Kyu Orange Belt

KataHeian Shodan

Kumite Gohon Kumite (Jodan Jun Zuki, Chudan Jun Zuki)

 

 

6th Kyu Green Belt

Kata Heian Nidan

KumiteKihon Ippon Kumite (Jodan Jun Zuki – right and left, Chudan Jun Zuki – right and left)

 

5th Kyu Blue Belt

 

KataHeian Sandan

KumiteKihon Ippon Kumite (Jodan Jun Zuki - right and left, Chudan Jun Zuki - right and left,
Chudan Mae Geri - right and left)
* Attacking order to be right Jodan, right Chudan, right Mae Geri, then left Jodan, left Chudan and left Mae Geri

4th Kyu Purple Belt

KataHeian Yondan

KumiteKihon Ippon Kumite (Jodan Jun Zuki - right and left, Chudan Jun Zuki - right and left,
Chudan Mae Geri - right and left, Yoko Geri Kekomi – right and left)
* Attacking order to be right Jodan, right Chudan, right Mae Geri, right Yoko Geri Kekomi then left
Jodan, left Chudan, left Mae Geri and left Yoko Geri Kekomi.


 

3rd Kyu Brown Belt

KataHeian Godan

KumiteJIYU IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI)


 

2nd Kyu Brown Belt

KataTekki Shodan

KumiteJIYU IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI,

CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI) – right and left

Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI


1st Kyu Brown Blet
KataBassai Dai or Kanku Dai (student choice)
KumiteJIYU IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI,

CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI) – right and left

Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI


1st DAN or SHODAN Black Belt

KataBassai Dai, Kanku Dai, Empi, Jion (student choice)
kumite - JIYU IPPON KUMITE

(JOUDAN JUNZUKI, CHUUDAN JUNZUKI, CHUUDAN MAEGERI,

CHUUDAN YOKOGERI KEKOMI, MAWASHIGERI) – right and left

Inform your choice of JOUDAN or CHUUDAN for MAWASHIGERI